Get Adobe Flash player

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลบึงเนียม ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

View Results

Loading ... Loading ...
::: ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม :::

เทศบาลตำบลบึงเนียม ได้จัดกิจกรรมการแสดงเจตจำนงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน   ของผู้บริหารเพื่อการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งจัดขึ้นในวันพุธที่ ๒๙  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  ณ. ห้องประชุมหนองขามเทศบาลตำบลบึงเนียม

นายณัฐพงศ์  เดชแพง  นายกเทศมนตรีตำบลบึงเนียม  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ตลอดจนประชาชนในพื้นที่  ได้ร่วมกิจกรรมการแสดงเจตจำนงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ของผู้บริหารเพื่อการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต  โปร่งใส  ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามกรทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)  และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจำจงทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน  เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการของ เทศบาลตำบลบึงเนียม  อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน


2 5 63

นายกเทศมนตรี

จำนวนผู้ชม

Flag Counter