Get Adobe Flash player

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลบึงเนียม ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

View Results

Loading ... Loading ...
::: ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม :::


tnunnut

นางธณัณณัฐ ถนอมชาติ

หัวหน้าสำนักปลัด

อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น

โทร:083-5637497

lumpai

นางสาวลำไพร เกษร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชำนาญการ

โทร:061-9429793

 

supaporn

นางสุภาพร บุญเมืองแสน

นักทรัพยากรบุคคล

ชำนาญการ

โทร:084-4281826

nongnrad

นางณฐิตา ขอนเต็ง

นักจัดการงานทั่วไป

ชำนาญการ

โทร:061-8747021

 

-ว่าง-

นักพัฒนาชุมชน

 

-ว่าง- 

นิติกร

supawadee

นางสุภาวดี วอศิริ

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

ชำนาญงาน

โทร:085-0052451 

patcharinนางสาวพัชรินทร์ วรธิพรหมมา

เจ้าพนักงานธุรการ

ชำนาญงาน

โทร:089-6225350

arraya

นางอารยา โคสาดี

เจ้าพนักงานธุรการ

ชำนาญงาน

โทร:087-4331292

nikorn

        นายนิกร ไชยปัญญา

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ปฏิบัติงาน

โทร: 086-2203923

1384552
            นายวันนิวัติ  ภูพานเพชร

นักวิชาการสาธารณสุข

ชำนาญการ

โทร: 088-8296173

   
 พนักงานจ้างตามภารกิจ
ประจักร ปัดทำ

นายประจักร ปัดทำ

พนักงานขับรถยนต์

โทร:086-2235129

นายชัยณรงค์ สุนประสพ

นายชัยณรงค์ สุนประสพ

พนักงานขับรถยนต์

โทร:083-1512936

นายศุภชัย ด่านขุนทด

นายศุภชัย ด่านขุนทด

พนักงานขับรถยนต์

โทร:083-2887980

นายนพพล นนทะนี

นายนพพล นนทะนี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โทร:091-3720560

นายบุญร่วม กุลนาค

นายบุญร่วม กุลนาค

คนงานประจำรถขยะ

โทร:087-4276091

นายบุญเกิด สุนประสพ

นายบุญเกิด สุนประสพ

คนงานประจำรถขยะ

โทร:083-1512936

นายพิชิต คำวิชา

นายพิชิต คำวิชา

คนงานประจำรถขยะ

นายทองใส พลประจักร

นายทองใส พลประจักร

คนงานประจำรถขยะ

โทร:082-1287833

 

             

 

 

 

พนักงานจ้างทั่วไป
1384560

นายสุดใจ  หงษ์คะ

พนักงานขับรถยนต์

โทร:087-2761445

1384568นายอภิชาติ  กงวงศ์

คนงานประจำรถขยะ

โทร:085-0009481

นายกเทศมนตรี

จำนวนผู้ชม

Flag Counter