Get Adobe Flash player

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลบึงเนียม ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

View Results

Loading ... Loading ...
::: ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม :::

 

ข้อมูลหมู่บ้านตำบลบึงเนียม หมู่บ้านทั้งหมด 12 หมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่ที่ 1 บ้านบึงเนียม หมู่ที่ 2 บ้านบึงใคร่นุ่น หมู่ที่ 3 บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 4 บ้านบึงฉิมหมู่ที่ 5 บ้านบึงสวางค์ หมู่ที่ 6 บ้านคุยโพธิ์ หมู่ที่ 7 บ้านปากเปือย หมู่ที่ 8 บ้านสงเปือยหมู่ที่ 9 บ้านฮ่องเดื่อ หมู่ที่ 10 บ้านท่าหิน หมู่ที่ 11 บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 12 บ้านสงเปือยกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

 เนื้อที่แยกเป็นรายหมู่บ้าน ดังนี้

sunti  

นายสันติ  พูลเทกอง
กำนันตำบลบึงเนียม
โทรศัพท์:085-4567728

33  

นางรุ่งอรุณ ศรีกัณหา

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1
โทรศัพท์:094-2741388

moo2  

นายเยาว์  เดชแพง

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2

โทรศัพท์:087-7248559

thavorn  

นายถาวร  มุลลุน

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3
โทรศัพท์:099-4635687

m4  

นายพยงค์ ดาทุมมา

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4
โทรศัพท์:081-3441588

moo5  

นายวีระ  ศรีษะเนตร

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5
โทรศัพท์:094-5210008

moo6  

นายพิศิษฏ์  อิ่มไพบูลย์

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6
โทรศัพท์:089-6193260

27092  

นายทองพูล พาโนมัย

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7
โทรศัพท์:063-4979391

thanom  

นายถนอม  สีละโคตร
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8
โทรศัพท์:092-8780282

moo9  

นางสุภารัตน์ บุราณรมย์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9
โทรศัพท์:095-0300851,094-2839922

6  

นายพลวัฒน์ ทิพบุญชู
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10
โทรศัพท์:086-2208869

 5  

นายเสน  ลุนลา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11
โทรศัพท์:094-2741388

sunti  

นายสันติ  พูลเทกอง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12
โทรศัพท์:085-4567728

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน เนื้อที่ (ประมาณ)

(ตร.กม.)

1 บ้านบึงเนียม 1.5
2 บ้านใคร่นุ่น 2.7
3 บ้านดอนดู่ 4.2
4 บ้านบึงฉิม 5.8
5 บ้านบึงสวางค์ 6.9
6 บ้านคุยโพธิ์ 3.9
7 บ้านปากเปือย 3.5
8 บ้านสงเปือย 3.3
9 บ้านฮ่องเดื่อ 1.9
10 บ้านท่าหิน 1.1
11 บ้านดอนดู่ 1.2
12 บ้านสงเปือย 4.3
พื้นที่รวม 41.2
นายกเทศมนตรี

จำนวนผู้ชม

Flag Counter