Get Adobe Flash player

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลบึงเนียม ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

View Results

Loading ... Loading ...
::: ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม :::

34385683_1256158987850550_93227114177757184_n

นางสาวสิริรัตน์ ภาโนมัย

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น

โทร:093-4083636

นางวิยดา

นางวิยดา สิมมา

นักวิชาการศึกษา

ชำนาญการ

โทร:094-3053111

  พนักงานครูเทศบาล
นางจิฬาพร

นางจิฬาพร วินทะชัย

ครู ค.ศ.2

โทร:087-7724599

นางพิกุล

นางพิกุล ศรีหนองหว้า

ครู ค.ศ.2

โทร:083-9841413

นางสาวชัญญานุช

นางชัญญานุช โคตรเสน

ครู ค.ศ.1

โทร:084-5035454

 พนักงานจ้างตามภารกิจ
นางปิยดา

นางปิยดา สุนประสบ

ผู้ดูแลเด็ก

โทร:094-4012529

bg11

นางบังอร นิตยาชิต

ผู้ดูแลเด็ก

โทร:090-5794618

นายกเทศมนตรี

จำนวนผู้ชม

Flag Counter