Get Adobe Flash player

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลบึงเนียม ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

View Results

Loading ... Loading ...
::: ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม :::

สภาพภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม

 

เส้นทางคมนาคม

เส้นทางคมนาคมในตำบลบึงเนียม มีถนนลาดยางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่จะเป็นถนนคอนกรีต

 

ลักษณะภูมิอากาศ

สภาพอากาศโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ

ฤดูร้อน จะเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม – เมษายน อากาศร้อนอบอ้าว ลมแรง บางครั้งมีพายุรุนแรง

ฤดูฝน โดยทั่วไปจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม

ฤดูหนาว จะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ อากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง

นายกเทศมนตรี

จำนวนผู้ชม

Flag Counter