Get Adobe Flash player

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลบึงเนียม ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

View Results

Loading ... Loading ...
::: ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม :::

สภาพทางสังคม

การศึกษา

 • โรงเรียนประถมศึกษา 6 แห่ง
 • โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส) 1 แห่ง
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง
 • หอกระจายข่าว 12 แห่ง
 • ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 12 แห่ง

 

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

 • วัด / สำนักสงฆ์ 11 แห่ง
 • ประชากรนับถือศาสนาพุทธร้อยละ 100

 

สาธารณสุข

 • สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน 1 แห่ง
 • สถานพยาบาลเอกชน 1 แห่ง
 • ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 12 แห่ง
 • ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 1 แห่ง
 • อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ 100

 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 • สถานีตำรวจ – แห่ง
 • สถานีดับเพลิง – แห่ง
 • ป้อมยามรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้าน 12 แห่ง
นายกเทศมนตรี

จำนวนผู้ชม

Flag Counter