Get Adobe Flash player

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลบึงเนียม ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

View Results

Loading ... Loading ...
::: ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม :::
 

 

 

1pนายประสิทธิ์ วินทะจักร์
ประธานสภาเทศบาลตำบลบึงเนียม
เบอร์โทร: 0994743838

 
s1-2

นายนิรัน ภาโนมัย
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบึงเนียม
เบอร์โทร: 0874276250

 

 

s1-3

นายสมหวัง ภาโนมัย
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบึงเนียม
เบอร์โทร: 0897124959

s1-4

นายนิพนธ์ สมพงษ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงเนียม เขต 1
เบอร์โทร: 0903363566

5pนายไพบูลย์ ทุมโคตร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงเนียม เขต 1
เบอร์โทร: 0822138346
4pนายบุญส่ง มุงคำภา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงเนียม เขต 1
เบอร์โทร: 0658399599
s1-7

นายทองสา บุตตะชา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงเนียม เขต 1
เบอร์โทร: 0815469825

s2-1

นายคำกอง วงษ์คำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงเนียม เขต 2
เบอร์โทร: 0821291407

2pนายสมวัจน์ ปุ้งมา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงเนียม เขต 2
เบอร์โทร: 0823597467
s2-3

นายสุลี้ ชินพลชาย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงเนียม เขต 2
เบอร์โทร: 0951064845

3pนายสงกรานต์ แสนสะท้าน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงเนียม เขต2
เบอร์โทร: 0895746889
s2-5

นางอรวรรณ นาคเอก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงเนียม เขต2
เบอร์โทร: 0610713454

นายกเทศมนตรี

จำนวนผู้ชม

Flag Counter