Get Adobe Flash player

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลบึงเนียม ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

View Results

Loading ... Loading ...
::: ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม :::
การแข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์ 

การแข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์ ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๗

โครงการของกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ 

โครงการของกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ

โครงการจัดเวทีประชาคมการจัดทำแผนสามปี

โครงการจัดเวทีประชาคมการจัดทำแผนสามปี

โครงการแจกผ้าห่มต้านภัยหนาว  

โครงการแจกผ้าห่มต้านภัยหนาว

โครงการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

โครงการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

โครงการฝึกอบรมอาสากู้ชีพ

โครงการฝึกอบรมอาสากู้ชีพ

โครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

โครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 2557

แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
นายกเทศมนตรี

จำนวนผู้ชม

Flag Counter