Get Adobe Flash player

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลบึงเนียม ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

View Results

Loading ... Loading ...
::: ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม :::

ประวัติความเป็นมา

      เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2457 ได้ มีชายชื่อว่า “ เนียม ” เดินทางมาพร้อมกับช้างพลาย และได้แวะพักบริเวณซึ่งเป็นที่ตั้งบ้านปัจจุบัน เห็นสภาพพื้นที่ทำเลภูมิประเทศอุดมสมบูรณ์มีแม่น้ำไหลผ่าน (ลำน้ำพอง) จึง ได้ถากถางพื้นที่และสร้างบ้านพักอาศัยอยู่บริเวณบึงน้ำ ต่อมาช้างพลายที่นำมาด้วยตายบริเวณบึงที่ตั้งหมู่บ้าน ชาวบ้านจึงพูดต่อกันมาว่าช้างตายที่บึงนายเนียม ชาวบ้านได้ตั้งชื่อบ้านตามคนที่มาอยู่คนแรก คือ นายเนียม ว่า“ บ้านบึงเนียม ”

เดิมพื้นที่ ตำบลบึงเนียมอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลพระลับ ต่อมามีความเจริญมากขึ้นการปกครองดูแลของตำบลพระลับไม่ทั่วถึง จึงได้มีการขอแบ่งแยกออกมาเป็นตำบลบึงเนียม ซึ่งตอนที่แบ่งแยกตำบลครั้งแรกมีหมู่บ้านทั้งหมด 9 หมู่บ้าน และชาวบ้านได้ตกลงเอาชื่อ “บ้านบึงเนียม” เป็นชื่อตำบล เพราะว่าเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปมากกว่าบ้านอื่นๆ ในจำนวน 8 หมู่ บ้าน ซึ่งถือเป็นจุดชุมชนที่เป็นชุมชนดั้งเดิม มีความเจริญ และมีความหนาแน่นของประชากรมากกว่าบ้านอื่นๆ โดยแยกออกจากตำบลพระลับเมื่อปี พ.ศ. 2528 หลังจากนั้นได้ก่อตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2539 และได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2555

ตราสัญลักษณ์

logo2

นายกเทศมนตรี

จำนวนผู้ชม

Flag Counter