Get Adobe Flash player

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลบึงเนียม ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

View Results

Loading ... Loading ...
::: ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม :::

การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม

 1. ตำบลบึงเนียมเป็นตำบลที่อยู่ชานเมือง ระยะทางจากตำบลบึงเนียม ถึงจังหวัดขอนแก่นประมาณ 12 กิโลเมตร มีรถยนต์โดยสารสองแถววิ่งตลอดเวลา ค่าโดยสารไป – กลับ คนละ 24 บาท
 2. ถนนเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้าน จำนวน 5 สาย
 3. สายบึงเนียม – ปากเปือย
 4. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 209 ขอนแก่น – ยางตลาด
 5. สายสงเปือย – ฮ่องเดื่อ
 6. สายดอนดู่ – สงเปือย
 7. สายบึงเนียม – บึงฉิม

การโทรคมนาคม

 • ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข (เอกชน) 1 แห่ง (หมู่ที่ 4)
 • สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ – แห่ง
 • โทรศัพท์สาธารณะ 9 ตู้

การไฟฟ้า

 • การขยายเขตไฟฟ้า/ไฟฟ้าเข้าถึง 12 หมู่บ้าน
 • ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 2,062 ครัวเรือน

แหล่งน้ำธรรมชาติ

 • ลำน้ำ / ลำห้วย 4 สาย
 • บึง / หนองและอื่นๆ 16 แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

 • ฝาย 3 แห่ง
 • บ่อน้ำตื้น 27 แห่ง
 • ประปาหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน
 • ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา 2,062 ครัวเรือน

การให้บริการจัดเก็บขยะสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

 • รถบรรทุกขยะ 6 ล้อ 1คัน
 • รถบรรทุกขยะ 4 ล้อ 1 คัน
 • รถบรรทุกขยะอัดท้าย 6 ล้อ 1  คัน
นายกเทศมนตรี

จำนวนผู้ชม

Flag Counter