Get Adobe Flash player

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลบึงเนียม ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

View Results

Loading ... Loading ...
::: ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม :::
ตัวชี้วัดที่ 9: การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1: ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้างหน่วยงาน
  http://bungniam.go.th
http://bungniam.go.th/?page_id=4273
http://bungniam.go.th/?page_id=346
http://bungniam.go.th/?page_id=258
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
   http://bungniam.go.th/?page_id=346
http://bungniam.go.th/?page_id=330
http://bungniam.go.th/?page_id=258
http://bungniam.go.th/?page_id=289
http://bungniam.go.th/?page_id=298
http://bungniam.go.th/?page_id=308
http://bungniam.go.th/?page_id=313
O3 อำนาจหน้าที่
    http://bungniam.go.th/
http://bungniam.go.th/?p=3336
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  http://bungniam.go.th/?page_id=166
http://bungniam.go.th/?page_id=5714
O5 ข้อมูลการติดต่อ
  http://bungniam.go.th
http://bungniam.go.th/?page_id=11
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   http://bungniam.go.th/?page_id=1676
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
  http://bungniam.go.th
http://bungniam.go.th/?p=5487
http://bungniam.go.th/?p=5457
O8 Q&A
  http://bungniam.go.th/
http://bungniam.go.th/?forum=กระดานสนทนา
O9 Social Network
  http://bungniam.go.th/
https://www.facebook.com/เทศบาลตำบลบึงเนียม-102682319098341
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  http://bungniam.go.th/?page_id=5717
O11 แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
  http://bungniam.go.th/?page_id=5719
O12 รายงานการดำเนินกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  http://bungniam.go.th/?page_id=5722
O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  http://bungniam.go.th/?page_id=5724
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  http://bungniam.go.th/
http://bungniam.go.th/?p=4742
http://bungniam.go.th/?p=3671
O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
      http://bungniam.go.th/
http://bungniam.go.th/?p=158
http://bungniam.go.th/?page_id=5726
http://bungniam.go.th/?page_id=5728
http://bungniam.go.th/?page_id=5730
O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
  http://bungniam.go.th/?page_id=5732
O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  http://bungniam.go.th/?page_id=5734
O18 E-Service
  http://bungniam.go.th
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd70dY-t-Zx3GmtlxfxnPHog_ryqfjAiHCopQysRyBsosaUnA/viewform
O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  http://bungniam.go.th
http://bungniam.go.th/?p=5553
O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  http://bungniam.go.th
  http://bungniam.go.th/?p=5529
  http://bungniam.go.th/?p=5535
  http://bungniam.go.th/?p=5541
  http://bungniam.go.th/?p=5565
  http://bungniam.go.th/?p=5571
  http://bungniam.go.th/?p=5582
O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  http://bungniam.go.th
http://bungniam.go.th/?page_id=5736
O23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  http://bungniam.go.th/?page_id=5738
O24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  http://bungniam.go.th/?page_id=5740
O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  http://bungniam.go.th
http://bungniam.go.th/?page_id=4321
http://bungniam.go.th/?page_id=4317
http://bungniam.go.th/?page_id=4319
http://bungniam.go.th/?page_id=4315
http://bungniam.go.th/?page_id=4413
http://bungniam.go.th/?page_id=4411
http://bungniam.go.th/?page_id=5742
O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  http://bungniam.go.th/?page_id=5744
O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  http://bungniam.go.th
  http://bungniam.go.th/?p=4712
O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  http://bungniam.go.th
http://bungniam.go.th/?page_id=3357
O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  http://bungniam.go.th/?page_id=5746
O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  http://bungniam.go.th/?page_id=5748
O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy
   http://bungniam.go.th/?page_id=5751
O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 
  http://bungniam.go.th
http://bungniam.go.th/?p=5502
O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
  http://bungniam.go.th/?page_id=5753
O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566
  http://bungniam.go.th/?page_id=5755
O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  http://bungniam.go.th/?page_id=5757
O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  http://bungniam.go.th/?page_id=5759
O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  http://bungniam.go.th/?page_id=5761
O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  http://bungniam.go.th/?page_id=5763
O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  http://bungniam.go.th/?page_id=5765
O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม
  http://bungniam.go.th/?page_id=5767
O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  http://bungniam.go.th/?page_id=5769
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  http://bungniam.go.th/?page_id=5771
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
  http://bungniam.go.th/?page_id=5773
นายกเทศมนตรี

จำนวนผู้ชม

Flag Counter