Get Adobe Flash player

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลบึงเนียม ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

View Results

Loading ... Loading ...
::: ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม :::

วันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  เวลา  ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมหนองขาม เทศบาลตำบล      บึงเนียม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  นายณัฐพงศ์  เดชแพง  นายกเทศมนตรีตำบลบึงเนียม  ได้ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ของเทศบาลตำบลบึงเนียม  โดยมีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของเทศบาลบึงเนียม  จำนวน   ๔๓    คน3 2 1

จำนวนผู้ชม

Flag Counter