Get Adobe Flash player

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลบึงเนียม ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

View Results

Loading ... Loading ...
::: ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม :::

bungniam

       ด้วยเทศบาลตำบลบึงเนียม ได้จัดโครงการประเพณีวันสงกรานต์  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๕๙ ขึ้นในวันที่  ๑๒  เมษายน  ๒๕๕๙  เพื่อสืบทอดประเพณีที่ดีงามของไทยไว้ ถือเป็นการรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย ซึ่งมีคุณค่าทางใจความมีน้ำใจ  การมีสัมมาคาราวะก่อให้เกิด  ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ  ครอบครัว ชุมชนและให้เด็กเยาวชนประชาชนในตำบลบึงเนียม ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุก่อให้เกิดการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว และได้รับเกียรติจากท่าน นายปิยิน  ตลับนาค  นายอำเภอเมืองขอนแก่นเป็นประธานในพิธีเปิดงานครั้งนี้

r2 r3 r5 r7 r8 r9 r10 r11 r12 r13 r14 r15

13162007_1190763844287174_659330100_n 13162075_1190727260957499_268674535_n 13162126_1190727894290769_221081241_n 13162345_1190730557623836_1239549804_n 13162459_1190740470956178_1489517800_n 13162530_1190739184289640_157452943_n 13181184_1190762240954001_691411946_n 13182975_1190734024290156_2101725374_n 13183032_1190726904290868_1235297503_n 13183159_1190729877623904_1790904571_n 13187615_1190726990957526_584164117_n 13187704_1190726747624217_1561481794_n 13219589_1190741937622698_2025678518_n 13219739_1190726694290889_76582579_n 13219843_1190735640956661_1708379373_n 13220030_1190739784289580_1778168771_n 13228009_1190731877623704_1616355369_n 13231030_1190733417623550_785595466_n 13231212_1190727050957520_1654384610_n

วันศุกร์ที่  ๔  ธันวาคม  ๒๕๕๘ ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลบึงเนียม  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น

**************************************

       เทศบาลตำบลบึงเนียม ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย จึงได้จัดทำโครงการวันพ่อแห่งชาติ  ขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นการแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้งยังก่อให้เกิดความสามัคคีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของปวงชนชาวไทย ซึ่งเทศบาลตำบลบึงเนียม ได้ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ตลอดจนประชาชนในตำบลบึงเนียมร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p1613149953_1184673288229563_266226274_n 13152841_1184673324896226_401651517_n 13152888_1184673438229548_927573308_n 13153362_1184673411562884_2057087878_n 13162039_1184673318229560_499591199_n 13162207_1184673291562896_544240207_n 13181196_1184673384896220_389245765_n 13183139_1184673451562880_609103919_n 13187784_1184673278229564_902668287_n (1)

โครงการจัดเวทีประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ห้องประชุมหนองขาม เทศบาลตำบลบึงเนียม ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

          เทศบาลตำบลบึงเนียม ได้จัดทำโครงการจัดเวทีประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาสามปี เพื่อรับฟังข้อมูล ปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะหรือแสวงหาการตัดสินใจจากประชาชน เพื่อดำเนินการ ตามภารกิจอันเป็นหน้าที่สาธารณะต่าง ๆ ของเทศบาลตำบล เพื่อนำไปเป็นประเด็นการพัฒนา ของทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน เพื่อสามารถนำไปจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
    ๑. เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๖ ,๑๗ และข้อ ๑๘
    ๒. เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี เพื่อสนองต่อการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน
     ๓. เพื่อรวบรวมข้อมูลในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี
     ๔. เพื่อให้เทศบาลตำบลบึงเนียม มีการบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงจุด ตรงกับความต้องการ ของประชาชนในท้องถิ่น ภายใต้การบริหารงานงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด และมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ
     ๕ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลตำบลและประชาชนทุกหมู่บ้าน
     ๖. เพื่อประชาสัมพันธ์อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลให้ประชาชนทราบ

v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8

       จัดขึ้นในวันเสาร์ที่  ๓๐  มกราคม  ๒๕๕๙  ณ บริเวณหนองขาม  ด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลบึงเนียม ตำบลบึงเนียม   อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลบึงเนียมให้สาธารณชนรู้จัก,ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้ประชาชนและส่งเสริมให้ประชาชนหันมาปลูกผักปลอดสารพิษมากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวตำบลบึงเนียม คือการเลี้ยงชีวิตด้วยลำน้ำพอง ตามคำขวัญของตำบลบึงเนียมที่ว่า “บึงเนียมเนียมเมืองสวนผัก อนุรักษ์หัตถกรรมพื้นบ้าน ต่อต้านยาเสพติด เลี้ยงชีวิตด้วยลำน้ำพอง” และที่สำคัญปีนี้เราได้รับเกียรติจากท่านนายกพิชิต  ภาโนมัย นายกเทศมนตรีตำบลบึงเนียม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน 

       โดยรูปแบบการจัดงานโดยมีผู้นำและคณะกรรมการหมู่บ้านทั้ง ๑๒  หมู่บ้าน เป็นผู้ดำเนินโครงการโดยร่วมกับเทศบาลตำบลบึงเนียม ดังนั้นประธานคณะกรรมการจัดงานครั้งนี้ ก็คือ ท่านประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน ท่านโอภาส   กุสันเทียะ กำนันตำบลบึงเนียม

 s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 s18 s19s21 s22 s23

โครงการแข่งขันกีฬา  อปท.สัมพันธ์ ครั้งที่  11

    จัดขึ้นระหว่าง ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2559 นายพิชิต  ภาโนมัย  นายกเทศมนตรีตำบลบึงเนียม นำคณะนักกีฬา คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาฯ และประชาชนในเขต เทศบาลตำบลบึงเนียม เข้าร่วมงานการแข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์ อำเภอเมืองขอนแก่น ครั้งที่ 11 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเทศบาลเมืองศิลา เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬาฯในครั้งนี้

1 2 4 6 7 8 911 12 13 14 15 1618 1921 2225 26 27