Get Adobe Flash player

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลบึงเนียม ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

View Results

Loading ... Loading ...
::: ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม :::

bungniam

เทศบาลตำบลบึงเนียมจะดำเนินการตามโครงการพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๗  สิงหาคม  -๒ กันยายน  ๒๕๕๙

วันที่ ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๕๙ โดยมีวิทยากร มาทำการอบรมให้ความรู้การควบคุมและป้องก้นไข้เลือดออกในชุมชนให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลบึงเนียม และพัฒนาทีมพ่นเคมีควบคุมโรคในเทศบาลตำบลบึงเนียม ณ ห้องประชุมหนองขาม สำนักงานเทศบาลตำบลบึงเนียม

1

14054666_1273142426049315_1871931470_n

14081073_1273142259382665_1567058732_n

14081285_1273142289382662_729441530_n

14081301_1273142342715990_1276246413_n
14111744_1273142366049321_44816008_n

14111844_1273142416049316_132051570_n

เทศบาลตำบลบึงเนียม  ได้จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลบึงเนียม ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีความรู้ตระหนักถึงโทษพิษภัยยาเสพติดในเด็กและเยาวชน  ชุมชนเข้มแข็ง ลดปัญหาอาชญากรรม  และเพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่ตำบลบึงเนียม ในวันที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙ ณ  โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน 

y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 y11 y12 y13 y14 y15 y16 y17 y19 y20 y21

เทศบาลตำบลบึงเนียมได้จัดทำโครงการขับขี่ปลอดภัย  ใส่ใจกฎ  ลดอุบัติเหตุ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  รุ่นที่ ๑ และรุ่นที่  ๒   ในวันที่ ๑๒ และวันที่  ๒๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  เพื่อให้ประชาชนในตำบลบึงเนียมได้มีความรู้และเข้าใจในกฎจราจรสามารถนำไปปฏิบัติกับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง

q1 q2 q3 q6 q7 q8 q9 q10

เทศบาลตำบลบึงเนียมร่วมกับสำนักงานพัฒนาที่ดินและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนก่น  สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบึงเนียม  เพื่อจัดทำโครงการคัดแยกขยะที่ต้นทาง  ในปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ โดยมีการอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการคัดแยกขยะสดเพื่อจัดทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพใช้ในครัวเรือน  ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลบึงเนียม ผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงเนียม ประชาชนในพื้นที่ตำบลบึงเนียม  ทั้ง 12 หมู่บ้าน ตัวแทนจากโรงเรียนในพื้นที่ตำบลบึงเนียม  6 แห่ง ฝึกอบรมจำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 1 วัน ระหว่างวันที่  22-23  มิถุนายน  2559

c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10 c11 c12 c13 c14 c15 c16