Get Adobe Flash player

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลบึงเนียม ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

View Results

Loading ... Loading ...
::: ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม :::
ตัวชี้วัดที่ 9: การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1: ข้อมูลพื้นฐาน
1 โครงสร้างหน่วยงาน
  http://bungniam.go.th/?page_id=4273
2 ข้อมูลผู้บริหาร
   http://bungniam.go.th/?page_id=346
http://bungniam.go.th/?page_id=258
http://bungniam.go.th/?page_id=289
http://bungniam.go.th/?page_id=298
http://bungniam.go.th/?page_id=308
http://bungniam.go.th/?page_id=313
3 อำนาจหน้าที่
    http://bungniam.go.th/
http://bungniam.go.th/?page_id=586
http://bungniam.go.th/?p=3336
4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  http://bungniam.go.th/
https://drive.google.com/file/d/1sgw7aJyJJOdleUa4Re4xSdMiQJ1nozN0/view
http://bungniam.go.th/?page_id=166
5 ข้อมูลการติดต่อ
   http://bungniam.go.th/?page_id=11
6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   http://bungniam.go.th/?page_id=1676
ข่าวประชาสัมพันธ์
7 ข่าวประชาสัมพันธ์
  http://bungniam.go.th/?p=4234
http://bungniam.go.th/?p=4229
http://bungniam.go.th/?p=4152
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
8 Q&A
   http://bungniam.go.th/?forum=%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%
9 Social Network
   https://www.facebook.com/ThesbalTablBungNeiym/
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
10 แผนการดำเนินงานประจำปี
   http://bungniam.go.th/?page_id=4401
11 รายงานการดำเนินกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   http://bungniam.go.th/?page_id=4424
12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   http://bungniam.go.th/?page_id=4406
การปฏิบัติงาน
13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   http://bungniam.go.th/?p=3671
การให้บริการ
14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   http://bungniam.go.th/?page_id=158
15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   http://bungniam.go.th/?page_id=4277
16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   http://bungniam.go.th/?page_id=4426
17 E-Service
  – 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   http://bungniam.go.th/?page_id=4308
19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
   http://bungniam.go.th/?page_id=4294
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   http://bungniam.go.th/?page_id=4291
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   http://bungniam.go.th/?p=4089
22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
    http://bungniam.go.th/?p=4093
 http://bungniam.go.th/?p=3999
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   http://bungniam.go.th/?page_id=4311
24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   http://bungniam.go.th/?page_id=4297
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   http://bungniam.go.th/?page_id=4313
26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   http://bungniam.go.th/?page_id=4429
27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  http://bungniam.go.th/?page_id=4321
http://bungniam.go.th/?page_id=4317
http://bungniam.go.th/?page_id=4319
http://bungniam.go.th/?page_id=4315
http://bungniam.go.th/?page_id=4413
http://bungniam.go.th/?page_id=4411
28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  http://bungniam.go.th/?page_id=4326
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   http://bungniam.go.th/?page_id=4300
30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   http://bungniam.go.th/?page_id=3357
31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
   http://bungniam.go.th/?page_id=4303
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
    http://bungniam.go.th/?topic
 http://bungniam.go.th/?page_id=3357
33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   http://bungniam.go.th/?page_id=4415
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   http://bungniam.go.th/?page_id=4328
35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   http://bungniam.go.th/?page_id=4330
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   http://bungniam.go.th/?page_id=4332
37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   http://bungniam.go.th/?page_id=4335
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   http://bungniam.go.th/?page_id=4409
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   http://bungniam.go.th/?page_id=4337
40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   http://bungniam.go.th/?page_id=4339
41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   http://bungniam.go.th/?page_id=4341
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   http://bungniam.go.th/?page_id=4345
43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
   http://bungniam.go.th/?page_id=4348

จำนวนผู้ชม

Flag Counter