Get Adobe Flash player

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลบึงเนียม ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

View Results

Loading ... Loading ...
::: ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม :::

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน24062563

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน24062563_0001

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน24062563_0002

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน24062563_0003

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน24062563_0004

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน24062563_0005

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน24062563_0006

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน24062563_0007

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน24062563_0008

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน24062563_0009

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน24062563_0010

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน24062563_0011