Get Adobe Flash player

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลบึงเนียม ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

View Results

Loading ... Loading ...
::: ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม :::

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุริต6319062563 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุริต6319062563_0001 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุริต6319062563_0002