Get Adobe Flash player

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลบึงเนียม ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

View Results

Loading ... Loading ...
::: ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม :::

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุริต24062563 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุริต24062563_0001 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุริต24062563_0002 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุริต24062563_0003 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุริต24062563_0004 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุริต24062563_0005