Get Adobe Flash player

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลบึงเนียม ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

View Results

Loading ... Loading ...
::: ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม :::

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีสส่วนร่วม24062563 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีสส่วนร่วม24062563_0001 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีสส่วนร่วม24062563_0002 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีสส่วนร่วม24062563_0003 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีสส่วนร่วม24062563_0004 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีสส่วนร่วม24062563_0005 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีสส่วนร่วม24062563_0006 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีสส่วนร่วม24062563_0007 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีสส่วนร่วม24062563_0008 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีสส่วนร่วม24062563_0009