Get Adobe Flash player

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลบึงเนียม ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

View Results

Loading ... Loading ...
::: ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม :::

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น

แบ่งเขต13022563แบ่งเขต13022563_0001

รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงเนียม

รูปแบบที่ 1

แบ่งเขต13022563_0002

รูปแบบที่ 2

แบ่งเขต13022563_0003

รูปแบบที่ 3

แบ่งเขต13022563_0004

ตารางบรรยายแนวเขตเลือกตั้ง

แบ่งเขต13022563_0005

ข้อมูลเปรียบเทียบผลต่างจำนวนราษฎร

แบ่งเขต13022563_0006

แบบรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

แบ่งเขต13022563_0007

ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ไปยังสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแ่ก่น

ได้ที่

สำนักงานเทศบาลตำบลบึงเนียม หรือ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น

ตั้งแต่วันที่  13 – 22  กุมภาพันธ์  2563