Get Adobe Flash player

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลบึงเนียม ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

View Results

Loading ... Loading ...
::: ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม :::

คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานการประเมิน ITAS21062562 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานการประเมิน ITAS21062562_0001 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (61-64)21062562 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (61-64)21062562_0001