Get Adobe Flash player

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลบึงเนียม ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

View Results

Loading ... Loading ...
::: ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม :::

การดำเนินการตามนดยบายบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนดยบายบริหารทรัพยากรบุคคล_0001 การดำเนินการตามนดยบายบริหารทรัพยากรบุคคล_0002 การดำเนินการตามนดยบายบริหารทรัพยากรบุคคล_0003

รายงานผลการเข้ารับการอบรม เพื่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี รายงานผลการเข้ารับการอบรม เพื่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี_0001 รายงานผลการเข้ารับการอบรม เพื่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี_0002 รายงานผลการเข้ารับการอบรม เพื่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี_0003 รายงานผลการเข้ารับการอบรม เพื่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี_0004 รายงานผลการเข้ารับการอบรม เพื่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี_0005 รายงานผลการเข้ารับการอบรม เพื่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี_0006