Get Adobe Flash player

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลบึงเนียม ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

View Results

Loading ... Loading ...
::: ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม :::

รายงานการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน24062562 รายงานการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน24062562_0001 รายงานการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน24062562_0002 รายงานการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน24062562_0003 รายงานการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน24062562_0004 รายงานการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน24062562_0005 รายงานการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน24062562_0006 รายงานการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน24062562_0007 รายงานการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน24062562_0008 รายงานการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน24062562_0009