Get Adobe Flash player

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลบึงเนียม ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

View Results

Loading ... Loading ...
::: ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม :::

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (61-64)21062562 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (61-64)21062562_0001 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (61-64)21062562_0002 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (61-64)21062562_0003 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (61-64)21062562_0004 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (61-64)21062562_0005 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (61-64)21062562_0006 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (61-64)21062562_0007 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (61-64)21062562_0008 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (61-64)21062562_0009 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (61-64)21062562_0010 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (61-64)21062562_0011 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (61-64)21062562_0012 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (61-64)21062562_0013 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (61-64)21062562_0014 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (61-64)21062562_0015 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (61-64)21062562_0016 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (61-64)21062562_0017 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (61-64)21062562_0018