Get Adobe Flash player

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลบึงเนียม ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

View Results

Loading ... Loading ...
::: ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม :::

เทศบาลตำบลบึงเนียม  ได้จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑

๑.เพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปมีความรู้ เกี่ยวกับสารเสพติดและโทษของยาเสพติด

๒.รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป ไม่ให้เข้ายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

๓.เพื่อเป็นกาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไป ได้รู้ถึงโทษพิษภัยของยาเสพติด

1 2 3 4 5 6 7 8 9
11