Get Adobe Flash player

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลบึงเนียม ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

View Results

Loading ... Loading ...
::: ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม :::

เทศบาลตำบลบึงเนียมได้จัดทำ “โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตำบลบึงเนียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑” ซึ่งเทศบาลตำบลบึงเนียมได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าในวันที่ ๕  เมษายน  ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงเนียม

z1 z2 z3 z4 z5 z6 z7