Get Adobe Flash player

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลบึงเนียม ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

View Results

Loading ... Loading ...
::: ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม :::

เทศบาลตำบลบึงเนียมได้จัดทำ “โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑” โดยกำหนดจัดงานในวันที่  ๒๘  พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ หน้าป้ายอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบึงเนียม เพื่อเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรไม้ของชาติ เพื่อให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์

6 5 4 3 2 1