Get Adobe Flash player

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลบึงเนียม ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

View Results

Loading ... Loading ...
::: ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม :::

เทศบาลตำบลบึงเนียม  ได้จัดทำโครงการประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อสืบทอดประเพณีที่ดีงามของไทยไว้ ถือเป็นการรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย ซึ่งมีคุณค่าทางใจ  ความมีน้ำใจ  การมีสัมมาคารวะ  ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ  ครอบครัว  ชุมชน  และให้เด็กเยาวชนประชาชนในตำบลบึงเนียมได้แสดงออกถึงความกตัญญกตเวทีต่อผู้สูงอายุให้เกิดความเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว  ในวันที่  ๑๓  เมษายน  ๒๕๖๑ ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบึงเนียม อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่นk1 k2 k3 k4 k5 k6 k7 k8 k9 k10