Get Adobe Flash player

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลบึงเนียม ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

View Results

Loading ... Loading ...
::: ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม :::


tnunnut

นางธณัณณัฐ ถนอมชาติ

หัวหน้าสำนักปลัด

อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น

lumpai

นางสาวลำไพร เกษร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชำนาญการ

 

supaporn

นางสุภาพร บุญเมืองแสน

นักทรัพยากรบุคคล

ชำนาญการ

nongnrad

นางนงนาฎ อันทะนัย

นักจัดการงานทั่วไป

ปฏิบัติการ

chaowarit

นายเชาวฤทธิ์ ศรีเพ็ชร์

นักพัฒนาชุมชน

ปฏิบัติการ

ni1

นายอำนาจโพธิ์งาม

ตำแหน่ง นิติกร

ชำนาญการ

supawadee

นางสุภาวดี วอศิริ

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

ชำนาญงาน

 

patcharin

นางสาวพัชรินทร์ วรธิพรหมมา

เจ้าพนักงานธุรการ

ชำนาญงาน

arraya

นางอารยา โคสาดี

เจ้าพนักงานธุรการ

ปฏิบัติงาน

nikorn

        นายนิกร ไชยปัญญา

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ปฏิบัติงาน

 

   
 พนักงานจ้างตามภารกิจ
ประจักร ปัดทำ

นายประจักร ปัดทำ

พนักงานขับรถยนต์

บุญจันทร์ ศรีกัณหา

นายบุญจันทร์ ศรีกัญหา

ช่างไม้

สุรเดช คุรินทร์

นายสุรเดช คุรินทร์

พนักงานขับรถยนต์

นายชัยณรงค์ สุนประสพ

นายชัยณรงค์ สุนประสพ

พนักงานขับรถยนต์

นายศุภชัย ด่านขุนทด

นายศุภชัย ด่านขุนทด

พนักงานขับรถยนต์

นายบุญเกิด สุนประสพ

นายบุญเกิด สุนประสพ

คนงานประจำรถขยะ

นายพิชิต คำวิชา

นายพิชิต คำวิชา

คนงานประจำรถขยะ

นายบุญร่วม กุลนาค

นายบุญร่วม กุลนาค

คนงานประจำรถขยะ

นายสว่าง ระวงษ์

นายสว่าง ระวงษ์

คนงานประจำรถขยะ

นายนพพล นนทะนี

นายนพพล นนทะนี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

พนักงานจ้างทั่วไป
นายทองใส พลประจักร

นายทองใส พลประจักร

คนงานประจำรถขยะ