Get Adobe Flash player

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลบึงเนียม ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

View Results

Loading ... Loading ...
::: ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม :::

salisa

นางศลิษา จุลโนนยาง

ประธานสภาเทศบาล

nirun

นายนิรัน ภาโนมัย

รองประธานสภาเทศบาล


tawee

นายทวี ไชยวงษ์

เลขานุการสภาเทศบาล

prawpun

นางแพรวพรรณ กุสันเทียะ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

huad

นายฮวด ดาทุมมา

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

thongkan

นายทองการ สุวรรณสาร

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

authai

นายอุทัย ปากเมย

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

suriys

นายสุริยา กงวงษ์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

songkran

นายสงกรานต์ แสนสะท้าน

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

lom

นางล้อม สถาพร

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

sumruay

นายสำรวย พรมโคตร

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

prapad

นายประภาษ นาหนอง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

tawee

นายทวี ไชยวงษ์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2