Get Adobe Flash player

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลบึงเนียม ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

View Results

Loading ... Loading ...
::: ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม :::

pichit

นายพิชิต ภาโนมัย

นายกเทศมนตรี

toon

นายทูน อาสนาชัย

รองนายกเทศมนตรี

prasit

นายประสิทธิ์ วินทะจักร์

รองนายกเทศมนตรี

sunya

นายสัญญา สิมมา

เลขานุการนายกเทศมนตรี

onjun

นางอ่อนจันทร์ นันคำ

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี