Get Adobe Flash player

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลบึงเนียม ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

View Results

Loading ... Loading ...
::: ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม :::

ข้อมูลหมู่บ้าน

ตำบลบึงเนียม หมู่บ้านทั้งหมด 12 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

หมู่ที่ 1 บ้านบึงเนียม หมู่ที่ 2 บ้านบึงใคร่นุ่น หมู่ที่ 3 บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 4 บ้านบึงฉิม

หมู่ที่ 5 บ้านบึงสวางค์ หมู่ที่ 6 บ้านคุยโพธิ์ หมู่ที่ 7 บ้านปากเปือย หมู่ที่ 8 บ้านสงเปือย

หมู่ที่ 9 บ้านฮ่องเดื่อ หมู่ที่ 10 บ้านท่าหิน หมู่ที่ 11 บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 12 บ้านสงเปือย

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

o-pat  

นายโอภาส  กุสันเทียะ

กำนันตำบลบึงเนียม
โทรศัพท์: 085-3919439

sawaad  

นายสวาท  แสนส่อง

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1
โทรศัพท์:086-2399226

tongsa  

นายทองสา  บุตรตะชา

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2

thavorn  

นายถาวร  มุลลุน

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3
โทรศัพท์:080-4094311

tongpoon  

นายทองพูล  ภูลอยดง

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4
โทรศัพท์:087-4266451

lumduan  

นายลำดวน  โพธิจันทร์

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6
โทรศัพท์:085-7521876

prayoon  

นายประยูร  บุญอนันต์

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7
โทรศัพท์:082-3031401

sompong  

นายสมพงษ์  สายโยธา

Apichat  

นายอติชาติ  อุดช้อ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9
โทรศัพท์:085-7554527

preecha  

นายปรีชา  แสงการ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10
โทรศัพท์:088-0337852

sawat  

นายสวัสดิ์  ก้อนมาตร

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11
โทรศัพท์:088-4645746

sunti  

นายสันติ  พูลเทกอง

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12
โทรศัพท์:085-4567728

 เนื้อที่แยกเป็นรายหมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน เนื้อที่ (ประมาณ)

(ตร.กม.)

1 บ้านบึงเนียม 1.5
2 บ้านใคร่นุ่น 2.7
3 บ้านดอนดู่ 4.2
4 บ้านบึงฉิม 5.8
5 บ้านบึงสวางค์ 6.9
6 บ้านคุยโพธิ์ 3.9
7 บ้านปากเปือย 3.5
8 บ้านสงเปือย 3.3
9 บ้านฮ่องเดื่อ 1.9
10 บ้านท่าหิน 1.1
11 บ้านดอนดู่ 1.2
12 บ้านสงเปือย 4.3
พื้นที่รวม 41.2