Get Adobe Flash player

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลบึงเนียม ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

View Results

Loading ... Loading ...
::: ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม :::

นางชัญญานุข

นางชัญญานุช ศรีคงเพชร

ผู้อำนวยการกองคลัง

อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น

34318293_1256157381184044_7031101582288617472_n

นางปะโมทย์ พบวงษา

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ชำนาญการ

 

34343709_1256157437850705_2925715942325354496_n

นางจารุณี โพธิ์งาม

นักวิชาการเงินและบัญชี

ชำนาญการ

 

34557744_1256157521184030_891983940519198720_n

นางรัชรินทร์ ก้อนมณี

นักวิชาการคลัง

ปฏิบัติการ

 

นางสุกัญญา

นางสุกัญญา จรบุรมณ์

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ชำนาญงาน

  พนักงานจ้างตามภารกิจ
paphada

นางสาวปภาดา ไชยะลา

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

                      -ว่าง-

     

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้