Get Adobe Flash player

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลบึงเนียม ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

View Results

Loading ... Loading ...
::: ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม :::

34385683_1256158987850550_93227114177757184_n

นางสาวสิริรัตน์ ภาโนมัย

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น

นางวิยดา

นางวิยดา สิมมา

นักวิชาการศึกษา

ชำนาญการ

  พนักงานครูเทศบาล
นางจิฬาพร

นางจิฬาพร วินทะชัย

ครู ค.ศ.2

นางพิกุล

นางพิกุล ศรีหนองหว้า

ครู ค.ศ.2

นางสาวชัญญานุช

นางชัญญานุช โคตรเสน

ครู ค.ศ.1

 พนักงานจ้างตามภารกิจ
นางปิยดา

นางปิยดา สุนประสบ

ผู้ดูแลเด็ก

bg11

นางบังอร นิตยาชิต

ผู้ดูแลเด็ก